Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Direktorės pavaduotoja ūkio ir bendriesiems reikalams:

 1. vykdo gimnazijos (pagrindinio, II korpuso, sporto salės), Pagryžuvio pastatų būklės priežiūrą, Mockaičių skyriaus pastatų būklės priežiūrą ir materialinių vertybių techninės būklės priežiūrą, apsaugą ir priešgaisrinę saugą. Pildo pastatų techninius pasus ir pastatų priežiūros žurnalus;
 2. organizuoja aptarnaujančio personalo darbą, paskirsto darbo plotus ir funkcijas;
 3. sudaro aptarnaujančio personalo darbo ir atostogų grafikus bei pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 4. vykdo aptarnaujančio personalo saugaus darbo instruktavimus (įvadinius, darbo vietoje, periodinius ir kt.), mokymus, traumų darbe apskaitą, organizuoja prevencinius pokalbius šiais klausimais. Atsako už darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų parengimą ir darbuotojų supažindinimą su jomis;
 5. vykdo sanitarinę ir higieninę gimnazijos patalpų ir aplinkos priežiūrą;
 6. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos, gimnazijos statinių priežiūros komisijos darbe;
 7. tvarko viešųjų pirkimų dokumentus, atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas;
 8. atsako už civilinės saugos plano parengimą ir įgyvendinimą;
 9. veda materialinių vertybių apskaitą ir organizuoja jų remontą bei inventorizaciją, atsako už jų saugumą;
 10. atsako už mokyklinio autobuso techninės būklės priežiūros savalaikį organizavimą;
 11. organizuoja mokomųjų kabinetų, įrenginių įžeminimo varžos patikrinimą, elektros ūkio, katilinės, II korpuso, sporto salės, Pagryžuvio ir Mockaičių skyriaus šilumos mazgų priežiūrą;
 12. dalyvauja priimant į darbą aptarnaujančio personalo darbuotojus ir sudarant su jais darbo sutartis;
 13. aprūpina ugdymo procesą mokymo ir techninėmis priemonėmis;
 14. aprūpina aptarnaujantį personalą asmeninėmis apsaugos ir darbo priemonėmis, veda jų išdavimo apskaitą;
 15. rengia finansinės – ūkinės veiklos ir materialinio aprūpinimo programą;
 16. teikia siūlymus ūkinės veiklos, edukacinių aplinkų kūrimo ir kitais klausimais. Kartu su gimnazijos direktoriumi, vyr. buhalteriu planuoja ir derina einamojo ir kapitalinio remonto darbus, atsako už jų kokybę;
 17. vykdo kitus gimnazijos direktoriaus žodinius ir raštiškus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti gimnazijos veiklos tikslai.

 

Atgal

 
Kontaktai

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija
Biudžetinė įstaiga
S. Romerienės g. 4A
86486 Tytuvėnai,
Kelmės rajonas

Įstaigos kodas 190092729
Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 56273
El. paštas
tytuvenu.gimnazija@gmail.com

Darbo laikas:

Pirmadienis    700 – 1700
Antradienis    700 – 1700
Trečiadienis   700 – 1700
Ketvirtadienis 700 – 1700
Penktadienis  700 – 1700

E. Dienynas
Reklaminis skydelis
Olweus
Reklaminis skydelis
STEM
Reklaminis skydelis
Dabar lankosi
Mes turime 21 svečius online