Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Misija

Tytuvėnų gimnazija – Kelmės rajono savivaldybės švietimo įstaiga, teikianti kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, vykdanti neformaliojo ugdymo (muzikos, dailės) programas, sudaranti galimybę pagal poreikius, polinkius rinktis mokymosi kelią.

Vizija

 • Moderni, nuolat besimokanti, atvira pozityviai kaitai, puoselėjanti humanistines vertybes, inicijuojanti konstruktyvius visuomenės pokyčius institucija. 
 • Gimnazija vadovaujasi demokratinio valdymo principais, racionaliai naudoja išteklius, savo veiklą grindžia bendražmogiškomis vertybėmis, ugdo aukštos kultūros asmenybę, gebančią rasti vietą besikeičiančioje visuomenėje, išsiskiriančią savo dvasingumu.

Tikslai:

 • Pradinio ugdymo tikslas – išugdyti sveiką, aktyvų, kūrybingą, elementaraus raštingumo ir socialinių, informacinių, pažintinių, veiklos gebėjimų ir vertybinių nuostatų, pagrindus įgijusį mokinį;
 • Pagrindinio ugdymo tikslas – laiduoti darnią asmens dvasinių ir fizinių galių plėtotę, išugdyti aktyvų, savarankišką, atsakingą, sociokultūrinio raštingumo, būtino sėkmingai socialinei integracijai ir tolesniam mokymuisi, pagrindus įgijusį mokinį;
 • Vidurinio ugdymo tikslas – išugdyti savarankišką, atsakingą asmenį, norintį ir pajėgiantį visą gyvenimą mokytis, tobulinti savo gebėjimus, padėti jam įgyti asmeninę, pilietinę bei socialinę kultūrinę kompetenciją, būtiną sėkmingam tolesniam mokymuisi, įsitvirtinimui darbo, profesinės veiklos pasaulyje, kūrybingam dalyvavimui krašto pilietiniame, kultūriniame ir socialiniame gyvenime;
 • Neformaliojo ugdymo tikslas - tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais, orientuoti į lietuvių ir pasaulio muzikines bei kultūros vertybes, kryptingai orientuoti ateities profesijai.

 

Uždaviniai:

 • Sudaryti sąlygas mokiniams rinktis savo polinkius, gabumus, siekius atitinkantį ugdimosi kelią, galimybes prireikus motyvuotai keisti savo pasirinkimą;
 • Kurti ugdymo turinio reikalavimus atitinkančią materialinę bazę;
 • Sudaryti sąlygas dvasiniam, doroviniam, pilietiniam, socialiniam ir kultūriniam mokinių brendimui;
 • Taikyti ugdymo metodus, atitinkančius vaiko amžiaus tarpsnio bei individualius ypatumus, ugdymo srities specifiką;
 • Naudoti mokymo priemones, skatinančias mokinių smalsumą, aktyvumą, kūrybiškumą;
 • Taikyti ugdančią, skatinančią, mokinių psichofizines galias tausojančią vertinimo sistemą;
 • Teikti neformalųjį ugdymą, puoselėjantį ir plėtojantį mokinio individualybę;
 • Teikti mokiniui būtiną pedagoginę, psichologinę, informacinę, specialiąją, socialinę, pirmąją medicininę ir kitą pagalbą;
 • Padėti mokiniams išsiugdyti komunikacinius gebėjimus, atitinkančius šiandieninio gyvenimo bei ateities poreikius;
 • Atskleisti ir plėtoti kūrybines mokinių galias, ugdyti meninę ir estetinę kompetenciją, padėti įsitraukti į kultūrinį bendruomenės gyvenimą;
 • Puoselėti mokinių pasitikėjimą savo jėgomis, iniciatyvumą, savarankiškumą, nusiteikimą imtis atsakomybės, nuostatą ir gebėjimą mokytis visą gyvenimą, tobulėti;
 • Grįsti savo veiklą humanistine demokratine ugdymo filosofija ir vertybių sistema.
 
Kontaktai

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija
Biudžetinė įstaiga
S. Romerienės g. 4A
86486 Tytuvėnai,
Kelmės rajonas

Įstaigos kodas 190092729
Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 56273
El. paštas
tytuvenu.gimnazija@gmail.com

Darbo laikas:

Pirmadienis    700 – 1700
Antradienis    700 – 1700
Trečiadienis   700 – 1700
Ketvirtadienis 700 – 1700
Penktadienis  700 – 1700

Olweus
Reklaminis skydelis
E. Dienynas
Reklaminis skydelis
Dabar lankosi
Mes turime 55 svečius online