Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Čia skelbiami organizacijos Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija - 190092729 viešieji pirkimai. Tai reiškia, kad Jūs galite matyti perkančiosios organizacijos prekių, paslaugų ar darbų: vykdomus konkursus, metinių pirkimų planų suvestines, sudarytas sutartis su tiekėjais. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą:
https://pirkimai365.lt/pirkejas/kelmes-rajono-tytuvenu-gimnazija/270334

Įsakymas „Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo“

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės.

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos viešųjų pirkimo organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės.

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas.

Viešųjų pirkimų planas 2016 metams.

Viešųjų pirkimų 2016 m. plano papildymas.

Viešieji pirkimai, vykdomi 2016 metais.

Informacija apie mažos vertės pirkimus 2016 m. rugsėjo mėn.

Informacija apie mažos vertės pirkimus 2016 m. spalio mėn.

Informacija apie mažos vertės pirkimus 2016 m. lapkričio mėn.

Informacija apie mažos vertės pirkimus 2016 m. gruodžio mėn.

Informacija apie mažos vertės pirkimus 2017 m. sausio mėn.

Informacija apie mažos vertės pirkimus 2017 m. vasario mėn.

Viešųjų pirkimų planas 2017 metams.

Viešųjų pirkimų planas 2020 metams.

Viešųjų pirkimo plano papildymas 2020-06-05.

Viešųjų pirkimo plano papildymas 2020-08-07.

Viešųjų pirkimo plano papildymas 2020-10-14.

Viešųjų pirkimo plano papildymas 2020-11-12.

Viešųjų pirkimų planas 2021 metams.


Kel­mės ra­jo­no Tytuvėnų gimnazija skel­bia vie­šą nuo­mos kon­kur­są:

  1. Objektas – Tytuvėnų sporto salės, esančios adresu Taikos g. 4A, Tytuvėnai, patalpa, plane pažymėta inv. Nr. 1-27 (plotas 42,31).
  2. Ob­jek­to nau­do­ji­mo pa­skir­tis – sportinė veikla.
  3. Ob­jek­to nuo­mos su­tar­ties truk­mė – 2 (dveji) me­tai su galimybe pratęsti 1 kartą 12 mėnesių.
  4. Pra­di­nis nuo­mpi­ni­gių dy­dis: 250,48 eu­ro per metus.
  5. Kon­kur­so lai­mė­to­jas sa­vo lė­šo­mis nuo­mos su­tar­tį per 15 darbo dienų tu­ri įre­gist­ruo­ti Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re.

In­for­ma­ci­ja apie pa­raiš­kų priė­mi­mą:

Pa­raiš­kų pa­tei­ki­mo ter­mi­nas – iki 2017 m. va­sa­rio 14 d. 11 val. (įskai­ty­ti­nai).

Pa­raiš­kų pa­tei­ki­mo vie­ta – Kel­mės ra­jo­no Tytuvėnų gimnazija, 101 kab., S. Romerienės g. 4A, Tytuvėnai

Pa­pil­do­mą in­for­ma­ci­ją tei­kia direktorė Irma Stankuvienė, tel. (8 427) 56273

Fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys, no­rin­tys da­ly­vau­ti nuo­mos kon­kur­se, skel­bi­me nu­ro­dy­tu lai­ku pa­tei­kia už­kli­juo­tą vo­ką, ant vo­ko tu­ri bū­ti už­ra­šy­ta nuo­ro­da „Tytuvėnų sporto salės, esančios adresu Taikos g. 4A, Tytuvėnai, patalpos, plane pažymėtos inv. Nr. 1-27, nuomos konkursui“

Konkursą laimėjo sporto klubas „Tytuva“.


PATALPOS NUOMOS KONKURSAS

Kel­mės ra­jo­no Tytuvėnų gimnazija, vadovaudamasi Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-211 ,,Dėl sporto salės pastato, esančio Taikos g. 4A, Tytuvėnuose, patalpos nuomos“, skel­bia vie­šą nuo­mos kon­kur­są:

  1. Objektas – Tytuvėnų sporto salės, esančios adresu Taikos g. 4A, Tytuvėnai, patalpa, plane pažymėta inv. Nr. 1-4 (plotas 32,77 m2).
  2. Ob­jek­to nau­do­ji­mo pa­skir­tis – sportinė veikla.
  3. Ob­jek­to nuo­mos su­tar­ties truk­mė – 2 (du) me­tai su galimybe pratęsti 1 kartą 12 mėnesių.
  4. Pra­di­nis nuo­mpi­ni­gių dy­dis: 151,07 eu­rų per metus.
  5. Kon­kur­so lai­mė­to­jas sa­vo lė­šo­mis nuo­mos su­tar­tį per 15 darbo dienų tu­ri įre­gist­ruo­ti Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re.

In­for­ma­ci­ja apie pa­raiš­kų priė­mi­mą:

Pa­raiš­kų pa­tei­ki­mo ter­mi­nas – iki 2017 m. spalio 27 d. 9 val. (įskai­ty­ti­nai).

Pa­raiš­kų pa­tei­ki­mo vie­ta – Kel­mės ra­jo­no Tytuvėnų gimnazija, 101 kab., S. Romerienės g. 4A, Tytuvėnai

Pa­pil­do­mą in­for­ma­ci­ją tei­kia direktorės pavaduotoja ūkio ir bendriesiems reikalams Laima Rekštienė, tel. (8 427) 56273

Fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys, no­rin­tys da­ly­vau­ti nuo­mos kon­kur­se, skel­bi­me nu­ro­dy­tu lai­ku pa­tei­kia už­kli­juo­tą vo­ką, ant vo­ko tu­ri bū­ti už­ra­šy­ta nuo­ro­da „Tytuvėnų sporto salės, esančios adresu Taikos g. 4A, Tytuvėnai, patalpos, plane pažymėtos inv. Nr. 1-4, nuomos konkursui“

Konkursą laimėjo Lina Vaičiulienė.

 

 
Kontaktai

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija
Biudžetinė įstaiga
S. Romerienės g. 4A
86486 Tytuvėnai,
Kelmės rajonas

Įstaigos kodas 190092729
Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 56273
El. paštas
tytuvenu.gimnazija@gmail.com

Darbo laikas:

Pirmadienis    730 – 1700
Antradienis    730 – 1700
Trečiadienis   730 – 1700
Ketvirtadienis 730 – 1700
Penktadienis  730 – 1700

COVID-19
Reklaminis skydelis
Mokyklų aprūpinimas
Reklaminis skydelis
Olweus
Reklaminis skydelis
E. Dienynas
Reklaminis skydelis
Dabar lankosi
Mes turime 6 svečius online