Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

PATVIRTINTA
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos
direktoriaus 2020-04-20 įsakymu Nr. V-70

KELMĖS RAJONO TYTUVĖNŲ GIMNAZIJA

 NUOTOLINIO MOKYMO(SI) SUSITARIMAI-INSTRUKCIJOS 

 1. Pamokos, užsiėmimai mokiniams vyksta pagal pamokų tvarkaraštį ir prie pamokų nurodytu būdu. Nesant galimybės prisijungti prie pamokos nurodytu būdu, jungiamasi prie Tytuvėnų gimnazijos uždarų Facebook grupių.
 2. Komunikuojant mokytojams ir mokiniams:
 3. 1. ikimokyklinės grupės naudoja tėvų elektroninį paštą, Messenger, Facebook uždarą grupę;
 4. 1. pradinės klasės (1-4 klasės) naudoja e. dienyno Tamo aplinką, elektroninę mokymosi aplinką EMA, Messenger, elektroninę mokymosi platformą EDUKA;
 5. 2. 5-8 klasės naudoja e. dienyno Tamo aplinką, elektroninę mokymosi aplinką EMA, elektroninę mokymosi platformą EDUKA, Messenger, Facebook dalykų uždaras grupes;
 6. 3. I–IV gimnazinės klasės naudoja e dienyno Tamo aplinką, internetinę sistemą ,,Egzaminatorius“, Facebook dalykų uždaras grupes, elektroninę mokymosi platformą EDUKA, Messenger, elektroninį paštą, eTest.lt;
 7. 4. sutarę individualiai su klasėmis, mokytojai gali naudoti kitas mokymosi aplinkas: Zoom, Whatsapp, EDMODO ir kt.
 8. 5. mokytojai organizuoja dalyko virtualias konferencijas pagal turimą tvarkaraštį. Virtuali konferencija turi tęstis ne ilgiau kaip 20 min.
 9. Pagalbos mokiniui specialistai bendrauja telefonu ir/arba elektroniniu paštu.
 10. Mokiniai, neturintys galimybės mokytis nuotoliniu būdu elektroninėse erdvėse, informuoja klasės auklėtoją arba gimnazijos direktorės pavaduotojas ugdymui. Mokiniams bus pateikiama popierinė mokymosi medžiaga ir užduotys.
 11. Mokytojai mokiniams pateikia susistemintą mokymo(si) medžiagą ar informaciją ir atsiunčia konkrečias mokymosi užduotis su nurodytu atlikimo laiku. Kai kurių dalykų (dailės, technologijų, fizinio ugdymo, muzikos, dorinio ugdymo, žmogaus saugos, pilietiškumo pagrindų, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų) skiriamos ilgalaikės užduotys (pvz. 2-3 savaičių trukmės). Atsiskaitymas vyksta su mokytoju suderinta tvarka.
 12. Mokytojas pildo Tamo dienyną vadovaujantis bendra elektroninio dienyno Tamo pildymo tvarka. Dienyne pamokas pildo pagal tvarkaraštį. Klasės darbo skiltyje konkrečiai parašyti mokinių veiklas.
 13. Dalyko mokytojas informuoja klasių auklėtojus ir mokinių tėvus, jeigu mokinys neprisijungia prie 2 sinchroninių pamokų iš eilės, dažnai darbų neatlieka laiku, ar kurį laiką darbų neatlieka visiškai. Jeigu klasės auklėtojui nepavyksta išspręsti problemos, jis informuoja socialinį pedagogą/direktoriaus pavaduotoją ugdymui.
 14. Lankomumo apskaita:
 15. 1. susirgus vaikui ar dėl kitos svarbios priežasties negalinčiam dalyvauti nuotoliniame ugdymo procese, tėvai (globėjai) informuoja klasės auklėtoją, kaip yra nurodyta lankomumo apskaitos apraše;
 16. 2.nuotoliniu būdu besimokančių mokinių lankomumo apskaita tvarkoma Tamo dienyne pagal sinchroninėse pamokose dalyvavusių prisijungimų duomenis. Sinchroninėse pamokose nedalyvavusių mokinių Tamo dienyne vertinimo skiltyje įrašoma „n“.
 17. 3.jeigu mokinys sinchroninės pamokos metu neprisijungė/nedalyvavo prie Nuotolinio mokymo pamokų tvarkaraštyje nurodytu laiku, bet užduotis atliko iki nurodyto termino, mokiniams n raidė nerašoma.
 18. 4. Kai skiriamos ilgalaikės užduotys dienyne n raidžių žymėti nereikia.
 19. Visi (mokytojai, mokiniai, tėvai, globėjai, pagalbos mokiniui specialistai, vadovai) nuotoliniu būdu bendrauja etiškai, išlaikydami poilsiui skirtą režimą. Įvykus saugumo incidentui, asmens duomenų saugumo pažeidimui, mokiniai, mokinių tėvai ir gimnazijos darbuotojai gali kreiptis į gimnazijos administraciją arba duomenų apsaugos pareigūnę Laimą Rekštienę, kontaktiniai duomenys: telef.+37061699131, elektroninis paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai
 20. Mokiniai, tėvai (globėjai) neviešina mokytojo atsiųstos informacijos (skaidrių, užduočių, filmuotos medžiagos, pamokų įrašų). Pamoka ir kita mokytojo parengta kurso medžiaga yra autorinis kūrinys, kurio autoriaus neturtinės teisės priklauso mokytojui, o autoriaus turtinės teisės priklauso mokytojui arba gimnazijai.
 21. Mokytojai užtikrina mokinių duomenų apsaugą, mokiniai – mokytojo ir bendraklasių. Asmeniui nufilmavus mokytoją, bendraklasį ar kitą moksleivį neturint jų sutikimo ir siekiant juos pažeminti ar įžeisti, bus pažeista ne tik asmens teisė į atvaizdą, bet ir jo garbė bei orumas.
 22. Organizacinė informacija mokiniams ir tėvams pateikiama gimnazijos internetiniame puslapyje, TAMO dienyne ir Facebook paskyroje „Tytuvėnų gimnazija“. Organizacinė, konsultacinė pagalba teikiama nurodytais kontaktais (persiųsta per Tamo, patalpinta Tytuvėnų gimnazijos internetiniame puslapyje).
 23. Mokiniai ir darbuotojai dėl mokomosios medžiagos paėmimo iš bibliotekos kreipiasi adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai
 24. Konsultacijos teikiamos pagal nurodytą grafiką ir/arba individualiai suderintu su mokytoju laiku
 
Kontaktai

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija
Biudžetinė įstaiga
S. Romerienės g. 4A
86486 Tytuvėnai,
Kelmės rajonas

Įstaigos kodas 190092729
Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 56273
El. paštas
tytuvenu.gimnazija@gmail.com

Darbo laikas:

Pirmadienis    730 – 1700
Antradienis    730 – 1700
Trečiadienis   730 – 1700
Ketvirtadienis 730 – 1700
Penktadienis  730 – 1700

Olweus
Reklaminis skydelis
STEM
Reklaminis skydelis
Dabar lankosi
Mes turime 6 svečius online