Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Meno skyriaus vedėja Nijolė Astašauskienė,
atsakinga už kokybišką Meno skyriaus veiklą:

 1. prižiūri kaip vykdomi neformalųjį vaikų švietimą reglamentuojantys dokumentai, formalųjį švietimą papildančio dailės ir muzikos ugdymo programų įgyvendinimą Meno skyriuje;
 2. rengia Meno skyriaus mokymo programų, ugdymo formų ir metodų aptarimus, analizuoja Meno skyriaus veiklą, mokinių mokymosi pasiekimus;
 3. prižiūri Meno skyriaus mokytojų metodinės grupės veiklą;
 4. organizuoja Meno skyriaus ugdymo plano sudarymą ir vykdymą;
 5. dalyvauja rengiant gimnazijos metinį veiklos planą, strateginį planą;
 6. vykdo Meno skyriaus muzikos ir dailės mokytojų veiklos stebėseną;
 7. teikia informaciją, reikalingą statistinėms ataskaitoms parengti;
 8. sudaro Meno skyriaus užsiėmimų tvarkaraščius, atitinkančius ugdymo planą ir higienos reikalavimus, daro tvarkaraščių pakeitimus, užtikrina mokinių užimtumą pagal tvarkaraščius;
 9. rengia Meno skyriaus veiklos, bendradarbiavimo su tėvais programas;
 10. derina mokytojų muzikinio ir dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo, neformaliojo švietimo programas, teikia jas direktoriui tvirtinti;
 11. komplektuoja Meno skyriaus klases, sudaro sutartis su mokiniais, jas registruoja, kontroliuoja mokinių kaitą, operatyviai pateikia informaciją direktoriui;
 12. atsako už bendradarbiavimą su Meno skyriaus tėvais, informacijos teisingumą;
 13. veda pavaduojamų užsiėmimų apskaitą ir pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 14. sudaro Meno skyriaus tarifinius sąrašus ir teikia juos tvirtinti direktoriui;
 15. organizuoja Meno skyriaus priėmimo, keliamuosius, baigiamuosius egzaminus, sudaro egzaminų komisijas, rezultatus įformina protokoluose;
 16. bendradarbiauja su Tytuvėnų kultūros centru, Regioniniu parku, Tytuvėnų bendruomene, Tytuvėnų piligrimų centru, Tytuvėnų Šv. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčia, Kelmės meno mokykla ir kitomis neformaliojo vaikų švietimo įstaigomis;
 17. atsako už Meno skyriaus patalpų tvarką, mokymo priemones, instrumentus;
 18. dalyvauja mokytojų tarybos, Gimnazijos tarybos posėdžiuose, administracijos ir kt. pasitarimuose, rengia pranešimus, pasisakymus;
 19. teikia siūlymus Meno skyriaus veiklos, išteklių panaudojimo, edukacinių aplinkų kūrimo, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir kitais klausimais;
 20. vykdo neformaliojo vaikų švietimo dienynų pildymo priežiūrą ir sutvarkytus perduoda archyvui;
 21. tvarko neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų išdavimo apskaitos bylą;
 22. rengia projektus;
 23. vykdo kitus gimnazijos direktorės žodinius ir raštiškus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti gimnazijos veiklos tikslai.

Atgal

 
Kontaktai

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija
Biudžetinė įstaiga
S. Romerienės g. 4A
86486 Tytuvėnai,
Kelmės rajonas

Įstaigos kodas 190092729
Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 56273
El. paštas
tytuvenu.gimnazija@gmail.com

Darbo laikas:

Pirmadienis    700 – 1700
Antradienis    700 – 1700
Trečiadienis   700 – 1700
Ketvirtadienis 700 – 1700
Penktadienis  700 – 1700

E. Dienynas
Reklaminis skydelis
Olweus
Reklaminis skydelis
STEM
Reklaminis skydelis
Dabar lankosi
Mes turime 21 svečius online