PATALPOS NUOMOS KONKURSAS

Kel­mės ra­jo­no Tytuvėnų gimnazija, vadovaudamasi Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-211 ,,Dėl sporto salės pastato, esančio Taikos g. 4A, Tytuvėnuose, patalpos nuomos“, skel­bia vie­šą nuo­mos kon­kur­są:

 1. Objektas – Tytuvėnų sporto salės, esančios adresu Taikos g. 4A, Tytuvėnai, patalpa, plane pažymėta inv. Nr. 1-4 (plotas 32,77 m2).
 2. Ob­jek­to nau­do­ji­mo pa­skir­tis – sportinė veikla.
 3. Ob­jek­to nuo­mos su­tar­ties truk­mė – 2 (du) me­tai su galimybe pratęsti 1 kartą 12 mėnesių.
 4. Pra­di­nis nuo­mpi­ni­gių dy­dis: 151,07 eu­rų per metus.
 5. Kon­kur­so lai­mė­to­jas sa­vo lė­šo­mis nuo­mos su­tar­tį per 15 darbo dienų tu­ri įre­gist­ruo­ti Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re.

In­for­ma­ci­ja apie pa­raiš­kų priė­mi­mą:

Pa­raiš­kų pa­tei­ki­mo ter­mi­nas – iki 2017 m. spalio 27 d. 9 val. (įskai­ty­ti­nai).

Pa­raiš­kų pa­tei­ki­mo vie­ta – Kel­mės ra­jo­no Tytuvėnų gimnazija, 101 kab., S. Romerienės g. 4A, Tytuvėnai

Pa­pil­do­mą in­for­ma­ci­ją tei­kia direktorės pavaduotoja ūkio ir bendriesiems reikalams Laima Rekštienė, tel. (8 427) 56273

Fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys, no­rin­tys da­ly­vau­ti nuo­mos kon­kur­se, skel­bi­me nu­ro­dy­tu lai­ku pa­tei­kia už­kli­juo­tą vo­ką, ant vo­ko tu­ri bū­ti už­ra­šy­ta nuo­ro­da „Tytuvėnų sporto salės, esančios adresu Taikos g. 4A, Tytuvėnai, patalpos, plane pažymėtos inv. Nr. 1-4, nuomos konkursui“

Pa­raiš­kos forma pridedama.    Parsisiųsti>>>>

 Direktorė                                                                         Irma Stankuvienė


Edukaciniai konkursai „Olympis 2017 – Rudens sesija“

1-12 klasių mokinius ir jų mokytojus kviečiame dalyvauti edukaciniuose konkursuose „Olympis 2017 – Rudens sesija“ - www.olympis.lt.

Lapkričio 1-30 d. vyks 9 mokomųjų dalykų konkursai: lietuvių kalbos, anglų kalbos, matematikos, informacinių technologijų, biologijos, fizikos, chemijos, geografijos ir istorijos.

Pagrindinis konkursų tikslas - sudominti mokinius mokomaisiais dalykais ir skatinti mokinių mokymosi motyvaciją. Tai nėra olimpiada, konkursuose yra įvairaus sudėtingumo užduočių, todėl juose gali dalyvauti visi mokiniai.

Konkursų užduotys pagal mokomąją programą ir sudėtingumą yra suskirstytos į 12 lygių.

Kiekvieną lygį sudaro 24 įdomios užduotys. Su užduočių pavyzdžiais galite susipažinti demonstracinėje konkursų versijoje svetainėje www.olympis.lt.

Visi konkurso dalyviai gaus padėkos raštus ir tušinukus „Olympis“, o laimėtojai bus apdovanoti medaliais ir diplomais. Pagrindiniai prizai (planšetiniai kompiuteriai ir kt.) atiteks nominacijų laimėtojams. Mokiniai iš aktyviai dalyvaujančių klasių (kai dalyvauja daugiau kaip 5 vienos klasės mokiniai) papildomai gaus žaidimus „Olympis“!

Dalyvavimo mokestis:

 • Kai mokinius registruoja mokytojas:
  viename konkurse – 2 €,
  2-4 konkursuose – 3 €,
  5-9 konkursuose – 4 €.
 • Individualus dalyvavimas:
  viename konkurse – 4 €,
  2-4 konkursuose – 5 €,
  5-9 konkursuose – 6 €.

Dalyvavimo mokestį galima sumokėti įvairiais būdais: per el. bankininkystę, grynais bet kurioje „Maxima“ kasoje, pašto skyriuose ir kitais būdais.

Konkursai „Olympis 2017 – Rudens sesija“ vyks lapkričio 1-30 d. interneto svetainėje www.olympis.lt, dalyvauti galima bet kuriuo jums patogiu metu. Konkurso užduotis mokiniai galės atlikti mokyklos kompiuterių klasėje arba namuose.

Registracija į konkursus ir detalesnė informacija: www.olympis.lt


Spalio 6 d. Tytuvėnų gimnazijos mokiniai kartu su biologijos mokytojomis I. Banevičiūte ir D. Hinz dalyvavo Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos moksliniame projekte „Svajokime ir kurkime“.

Šventinis spalio 5 dienos rytas mokytojams prasidėjo nuo sveikinimų ir kavos. Sveikino ne tik gimnazijos direktorė Irma Stankuvienė, bet ir seniūnai Romas Čerkauskas, Valdas Ivanauskas, Piligrimų centro direktorė Asta Kizienė. 
Kontaktai

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija
Biudžetinė įstaiga
S. Romerienės g. 4A
86486 Tytuvėnai,
Kelmės rajonas

Įstaigos kodas 190092729
Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 56273
El. paštas
tytuvenu.gimnazija@gmail.com

Darbo laikas:

Pirmadienis    730 – 1700
Antradienis    730 – 1700
Trečiadienis   730 – 1700
Ketvirtadienis 730 – 1700
Penktadienis  730 – 1600

E. Dienynas
Reklaminis skydelis
Dabar lankosi
Mes turime 42 svečius online