Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

DĖMESIO!

2020 m. lapkričio 27 d. (penktadienį) Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos 5-8 ir I-IV gimnazinių klasių mokiniams, kuriems skirtas nemokamas maitinimas, bus dalinami maisto daviniai. 5-8 klasių mokiniams už lapkričio 16-30 d., I-IVg klasių mokiniams už lapkričio 23-30 d. 

Mokiniams, kurie gyvena Tytuvėnuose, maisto produktų daviniai bus dalinami gimnazijos kieme nuo 13.00 iki 14.00 val. (atsiėmimo laikai bus suderinti telefonu).

Mokiniams, kurie gyvena ne Tytuvėnuose, maisto produktų daviniai bus atvežami į namus (pagal gyvenamosios vietos adresą, nuo 12.00 iki 15.00 val.)

Socialinė pedagogė Lina Gečienė


Didėjant susirgimų Tytuvėnų krašte priimtas sprendimas 5-8 ir I-IVg klases nuo
2020 m. lapkričio 23 d. mokyti nuotoliniu būdu pagal tvarkaraštį, kuris buvo iki mišraus mokymo būdo.


Vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis, Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nuo 2020 m. lapkričio 16 d. iki 2020 m. lapkričio 29 d. 5-8, I-IVg klasių mokiniams organizuojamas ugdymo procesas mišriu būdu. Skaityti daugiau...

Nuo 2020 m. lapkričio 16 d. mokykliniai autobusai ir Kelmės AP autobusai važiuos tuo pačiu laiku, kaip ir prieš karantiną.


Informuojame, kad Kelmės rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos nutarimu nuo 2020 m. spalio 15 d. (ketvirtadienio) iki spalio 23 d. ugdymo procesas 5–8 ir I-IV gimnazijos klasėms organizuojamas nuotoliniu būdu.
1-4 klasių mokiniai mokosi kontaktiniu būdu, savo klasėse.

Meno skyriaus užsiėmimai vykdomi nuotoliniu būdu.

Linkėdami likti sveikais, labai prašome supratingumo ir bendradarbiavimo su gimnazijos vadovais, mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, esant bet kokiems neaiškumams kreiptis į gimnaziją.

Direktorė Irma Stankuvienė


ĮSAKYMAS DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. SPALIO 23 D. ĮSAKYMO NR. A-1014 „DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. SPALIO 14.D ĮSAKYMO NR. A-990 „DĖL COVID-19 PREVENCIJOS PRIEMONIŲ TAIKYMO KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE“ PAKEITIMO “ 3.2, 3.3 PUNKTŲ NUOSTATŲ PAKEITIMO


KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS
DĖL COVID-19 LIGOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ TAIKYMO KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE


Penktos klasės mokiniai kūrė autoportretus, norėdami prisistatyti gimnazijos bendruomenei. Kviečiame virtualiai aplankyti darbų parodą „Aš jau esu penktokas“


Respublikinėje KINGS matematikos olimpiados I-ame etape dalyvavo mūsų gimnazijos 5-8 klasių 28 mokiniai ir 11 gimnazistų.


„Mokinių darbų kolekcija“, skirta Pasaulinei gyvūnų dienai.


2020 spalio 14 d. 12 val. Tytuvėnų gimnazijos Igab klasių mokiniai sugužėjo į Šv. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčią, kurioje vyko integruota muzikos ir anglų kalbos pamoka „Svečiuose pas instrumentų karalių“. Pamoką vedė mokytojos N. Astašauskienė, I. Ridikienė ir D. Zikienė.


Ar kada susimąstėte, kodėl jūsų tėvai ar seneliai pasirinko vieną ar kitą gyvenimo kelią? Kaip tai įtakoja jūsų gyvenimą, pasirinkimus? Kas jus, jūsų tėvus ar senelius labiausiai džiugina, liūdina? Kokie yra ar buvo jų pomėgiai? Iš ko jie semiasi optimizmo?


Gimnazijos mokinių piešinių kolekcija, skirta Europos kalbų dienai paminėti „Sveiki atvykę į mano šalį“.


Žydų genocido aukų dienai prisiminti skirta mokinių darbų paroda „Istorija, simboliai, įžymūs žmonės“.


POTVARKIS DĖL SAVIVALDYBĖS MERO 2020 M. BIRŽELIO 11 D. POTVARKIO NR. M-18 „DĖL KONKURSŲ ORGANIZAVIMO“ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 PAPUNKČIŲ PAKEITIMO

Kelmės rajono savivaldybė skelbia konkursą
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos
direktoriaus pareigoms eiti penkerių metų kadencijai

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.

2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį.

3. Turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194, 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.

4. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip 2 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.

5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.

7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

8. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.

4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).

5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją.

6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.

8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).

9. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus turi pateikti Kelmės rajono savivaldybės administracijos Tesisės ir personalo skyriui, adresu: Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, 125 kab. tiesiogiai (darbo dienomis 8.00 val. – 12.00 val.), elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai arba registruotu laišku iki 2020 m. lapkričio 10 d. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse. 

Informacija teikiama tel. (8 427) 69 056.

Pretendentų atrankos posėdis vyks 2020 m. lapkričio 25 d. 

Iki atrankos likus ne mažiau kaip 4 darbo dienoms pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

PASTABA. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimą atlieka Nacionalinė švietimo agentūra (www.nsa.smm.lt). Skirdama pretendentų kompetencijų vertinimo laiką, agentūra pirmenybę teikia pretendentui, kuris jau yra pateikęs Savivaldybei prašymą dėl dalyvavimo konkurse. Pretendentas, pateikęs Savivaldybei prašymą dėl dalyvavimo konkurse, kompetencijoms vertinti turi registruotis nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos.

Konkursas paskelbtas 2020 m. birželio 29 d. 
Kontaktai

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija
Biudžetinė įstaiga
S. Romerienės g. 4A
86486 Tytuvėnai,
Kelmės rajonas

Įstaigos kodas 190092729
Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 56273
El. paštas
tytuvenu.gimnazija@gmail.com

Darbo laikas:

Pirmadienis    730 – 1700
Antradienis    730 – 1700
Trečiadienis   730 – 1700
Ketvirtadienis 730 – 1700
Penktadienis  730 – 1700

COVID-19
Reklaminis skydelis
Mokyklų aprūpinimas
Reklaminis skydelis
Olweus
Reklaminis skydelis
E. Dienynas
Reklaminis skydelis
Dabar lankosi
Mes turime 11 svečius online