Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Hinz
atsakinga už darbą su I–IV gimnazijos klasėmis:

 1. prižiūri kaip vykdomi švietimo politiką reglamentuojantys dokumentai, ugdymo programų įgyvendinimas I–IV gimnazinėse klasėse;
 2. analizuoja kaip I–IV gimnazinių klasių mokinių žinios atitinka išsilavinimo standartus;
 3. rengia I–IV gimnazinių klasių mokymo programų, vadovėlių, mokymo priemonių, naujų ugdymo formų ir metodų aptarimus;
 4. sudaro 5–8, I–IV gimnazinių klasių pamokų tvarkaraščius, atitinkančius ugdymo planą ir higienos reikalavimus, daro tvarkaraščio pakeitimus, pagal tvarkaraštį užtikrina mokinių užimtumą;
 5. vykdo e. dienyno diegimą ir jo veikimo priežiūrą, vykdo I–IV gimnazinių klasių e. dienynų pildymo priežiūrą ir sutvarkytas Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinių bylas perduoda archyvui;
 6. organizuoja gimnazijos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plano sudarymą ir vykdymą;
 7. skatina mokytojus atestuotis, dalykiniam, psichologiniam tobulėjimui, gerosios patirties sklaidai;
 8. dalyvauja rengiant gimnazijos metinį veiklos planą, strateginį planą;
 9. vykdo ekonomikos, fizikos, chemijos, informacinių technologijų, geografijos, istorijos ir pilietiškumo pagrindų, gamta ir žmogus, biologijos, žmogaus saugos, pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių mokytojų veiklos stebėseną;
 10. derina I–IV gimnazinių klasių mokytojų ilgalaikius planus;
 11. vykdo I–IV gimnazinių klasių auklėtojų darbo stebėseną, derina jų veiklos planus;
 12. komplektuoja I – IV gimnazines klases, prižiūri, kad būtų sudarytos sutartys su mokiniais, jas registruoja, kontroliuoja mokinių kaitą, operatyviai pateikia informaciją mokinių registrui;
 13. atsako už mokinių registro ir pedagogų duomenų bazės priežiūrą ir koordinavimą, statistinių ataskaitų parengimą, informacijos ir duomenų teisingumą;
 14. dirba su sistema ,,Keltas“;
 15. vadovauja dokumentų ekspertų komisijai; įrašų teisingumo išsilavinimo dokumentuose patikrinimo komisijai; mokinių individualių planų rengimo, profesinio informavimo ir konsultavimo darbo grupei; trumpalaikio ir ilgalaikio turto, medžiagų nurašymo komisijai;
 16. atsako už tikslingą lėšų, skirtų mokinių profesiniam informavimui, panaudojimą;
 17. organizuoja bendradarbiavimą su I–IV gimnazinių klasių tėvais;
 18. tvarko I–IV gimnazinių klasių mokinių mokymosi ir lankomumo apskaitą, analizuoja rezultatus;
 19. organizuoja 5–8, I–IV gimnazinių klasių mokytojų tarifinių sąrašų sudarymą;
 20. veda pavaduojamų pamokų apskaitą ir pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius (išskyrus pradinių klasių mokytojų ir Meno skyriaus mokytojų);
 21. bendradarbiauja su Mockaičių ir Maironių pagrindinėmis mokyklomis, miesto biblioteka, Regioniniu parku, Tytuvėnų miesto  seniūnija, Tytuvėnų apylinkių seniūnija;
 22. organizuoja bandomuosius brandos egzaminus, valstybinius brandos egzaminus ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus;
 23. prižiūri metodinių grupių veiklą: gamtos mokslų ir informacinių technologijų mokytojų, socialinių mokslų mokytojų, I–IV gimnazinių klasių auklėtojų;
 24. dalyvauja rengiant projektus;
 25. esant reikalui pavaduoja direktorių;
 26. dalyvauja mokytojų tarybos, Gimnazijos tarybos posėdžiuose, administracijos ir kt. pasitarimuose, rengia pranešimus, pasisakymus;
 27. teikia siūlymus gimnazijos veiklos, išteklių panaudojimo, edukacinių aplinkų kūrimo, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir kitais klausimais;
 28. vykdo kitus gimnazijos direktorės žodinius ir raštiškus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti gimnazijos veiklos tikslai.

 

Atgal

1.1.1.                prižiūri kaip vykdomi švietimo politiką reglamentuojantys dokumentai, ugdymo programų įgyvendinimas I–IV gimnazinėse klasėse;

1.1.2.                analizuoja kaip I–IV gimnazinių klasių mokinių žinios atitinka išsilavinimo standartus;

1.1.3.                rengia I–IV gimnazinių klasių mokymo programų, vadovėlių, mokymo priemonių, naujų ugdymo formų ir metodų aptarimus;

1.1.4.                sudaro 5–8, I–IV gimnazinių klasių pamokų tvarkaraščius, atitinkančius ugdymo planą ir higienos reikalavimus, daro tvarkaraščio pakeitimus, pagal tvarkaraštį užtikrina mokinių užimtumą;

1.1.5.                vykdo e. dienyno diegimą ir jo veikimo priežiūrą, vykdo I–IV gimnazinių klasių e. dienynų pildymo priežiūrą ir sutvarkytas Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinių bylas perduoda archyvui;

1.1.6.                organizuoja gimnazijos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plano sudarymą ir vykdymą;

1.1.7.                skatina mokytojus atestuotis, dalykiniam, psichologiniam tobulėjimui, gerosios patirties sklaidai;

1.1.8.                dalyvauja rengiant gimnazijos metinį veiklos planą, strateginį planą;

1.1.9.                vykdo ekonomikos, fizikos, chemijos, informacinių technologijų, geografijos, istorijos ir pilietiškumo pagrindų, gamta ir žmogus, biologijos, žmogaus saugos, pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių mokytojų veiklos stebėseną;

1.1.10.            derina I–IV gimnazinių klasių mokytojų ilgalaikius planus;

1.1.11.            vykdo I–IV gimnazinių klasių auklėtojų darbo stebėseną, derina jų veiklos planus;

1.1.12.            komplektuoja I – IV gimnazines klases, prižiūri, kad būtų sudarytos sutartys su mokiniais, jas registruoja, kontroliuoja mokinių kaitą, operatyviai pateikia informaciją mokinių registrui;

1.1.13.            atsako už mokinių registro ir pedagogų duomenų bazės priežiūrą ir koordinavimą, statistinių ataskaitų parengimą, informacijos ir duomenų teisingumą;

1.1.14.            dirba su sistema ,,Keltas“;

1.1.15.            vadovauja dokumentų ekspertų komisijai; įrašų teisingumo išsilavinimo dokumentuose patikrinimo komisijai; mokinių individualių planų rengimo, profesinio informavimo ir konsultavimo darbo grupei; trumpalaikio ir ilgalaikio turto, medžiagų nurašymo komisijai;

1.1.16.            atsako už tikslingą lėšų, skirtų mokinių profesiniam informavimui, panaudojimą;

1.1.17.            organizuoja bendradarbiavimą su I–IV gimnazinių klasių tėvais;

1.1.18.            tvarko I–IV gimnazinių klasių mokinių mokymosi ir lankomumo apskaitą, analizuoja rezultatus;

1.1.19.            organizuoja 5–8, I–IV gimnazinių klasių mokytojų tarifinių sąrašų sudarymą;

1.1.20.            veda pavaduojamų pamokų apskaitą ir pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius (išskyrus pradinių klasių mokytojų ir Meno skyriaus mokytojų);

1.1.21.            bendradarbiauja su Mockaičių ir Maironių pagrindinėmis mokyklomis, miesto biblioteka, Regioniniu parku, Tytuvėnų miesto  seniūnija, Tytuvėnų apylinkių seniūnija;

1.1.22.            organizuoja bandomuosius brandos egzaminus, valstybinius brandos egzaminus ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus;

1.1.23.            prižiūri metodinių grupių veiklą: gamtos mokslų ir informacinių technologijų mokytojų, socialinių mokslų mokytojų, I–IV gimnazinių klasių auklėtojų;

1.1.24.            dalyvauja rengiant projektus;

1.1.25.            esant reikalui pavaduoja direktorių;

1.1.26.            dalyvauja mokytojų tarybos, Gimnazijos tarybos posėdžiuose, administracijos ir kt. pasitarimuose, rengia pranešimus, pasisakymus;

1.1.27.            teikia siūlymus gimnazijos veiklos, išteklių panaudojimo, edukacinių aplinkų kūrimo, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir kitais klausimais;

1.1.28.            vykdo kitus gimnazijos direktorės žodinius ir raštiškus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti gimnazijos veiklos tikslai.

 
Kontaktai

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija
Biudžetinė įstaiga
S. Romerienės g. 4A
86486 Tytuvėnai,
Kelmės rajonas

Įstaigos kodas 190092729
Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 56273
El. paštas
tytuvenu.gimnazija@gmail.com

Darbo laikas:

Pirmadienis    700 – 1700
Antradienis    700 – 1700
Trečiadienis   700 – 1700
Ketvirtadienis 700 – 1700
Penktadienis  700 – 1700

E. Dienynas
Reklaminis skydelis
Olweus
Reklaminis skydelis
STEM
Reklaminis skydelis
Dabar lankosi
Mes turime 39 svečius online