Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Volskienė,
atsakinga už darbą su 1–8 klasėmis:

 1. prižiūri kaip vykdomi švietimo politiką reglamentuojantys dokumentai, ugdymo programų įgyvendinimas 1–4, 5–8 klasėse, Pagryžuvio ikimokyklinio-pradinio ugdymo skyriuje;
 2. analizuoja kaip 1–8 klasių mokinių žinios atitinka išsilavinimo standartus;
 3. rengia ikimokyklinių, priešmokyklinių, pradinių ir 5–8 klasių mokymo programų, vadovėlių, mokymo priemonių, naujų ugdymo formų ir metodų aptarimus;
 4. organizuoja pradinio ugdymo programų ugdymo plano sudarymą ir vykdymą;
 5. sudaro neformaliojo švietimo tvarkaraščius, pradinių klasių pamokų tvarkaraščius, atitinkančius ugdymo planą ir higienos reikalavimus, daro tvarkaraščių pakeitimus;
 6. organizuoja visos gimnazijos ir jos skyrių neformaliojo švietimo veiklą, ją kontroliuoja, analizuoja;
 7. vykdo Pagryžuvio ikimokyklinio-pradinio ugdymo skyriaus, Tytuvėnų gimnazijos 1–4 ir 5–8 klasių e. dienynų, neformaliojo švietimo dienynų pildymo priežiūrą ir sutvarkytas Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinių bylas, dienynus perduoda archyvui;
 8. skatina mokytojus atestuotis, dalykiniam, psichologiniam tobulėjimui, gerosios patirties sklaidai;
 9. dalyvauja rengiant gimnazijos metinį veiklos planą, strateginį planą;
 10. vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, pradinių klasių, dorinio ugdymo, kūno kultūros, technologijų, anglų kalbos, rusų kalbos, vokiečių kalbos, matematikos, muzikos, dailės, lietuvių kalbos mokytojų veiklos stebėseną.
 11. derina 1–8 klasių mokytojų ilgalaikius planus, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, neformaliojo švietimo programas;
 12. organizuoja Pagryžuvio ikimokyklinio-pradinio ugdymo skyriaus ir pradinių klasių mokytojų tarifinių sąrašų sudarymą;
 13. pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius (pradinių klasių mokytojų, Pagryžuvio ikimokyklinio-pradinio ugdymo skyriaus darbuotojų);
 14. vykdo 5–8 klasių auklėtojų darbo stebėseną, derina jų veiklos planus;
 15. komplektuoja 1–4, 5–8 klases, prižiūri, kad būtų sudarytos sutartys su mokiniais, jas registruoja, kontroliuoja mokinių kaitą, operatyviai pateikia informaciją mokinių registrui;
 16. teikia informaciją, reikalingą statistinėms ataskaitoms parengti;
 17. vadovauja metodinei tarybai, vaiko gerovės komisijai, inventorizacijos komisijai, įrašų teisingumo išsilavinimo dokumentuose patikrinimo komisijai, vadovėlių ir kitų leidinių nurašymo komisijai, koordinuoja mokinių tarybos veiklą;
 18. prižiūri metodinių grupių veiklą: pradinių klasių mokytojų, menų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų, lietuvių kalbos mokytojų, matematikos mokytojų, užsienio kalbų mokytojų, 5–8 klasių auklėtojų;
 19. atsako už gimnazijos veiklos įsivertinimo vykdymą, koordinuoja įsivertinimo grupės veiklą;
 20. organizuoja bendradarbiavimą su ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės, 1–4, 5–8 klasių mokinių tėvais;
 21. tvarko 1–8 klasių mokinių mokymosi ir lankomumo apskaitą, analizuoja rezultatus;
 22. atsako už tvarką gimnazijoje: mokytojų budėjimas II korpuse ir Pagryžuvio ikimokyklinio-pradinio ugdymo skyriuje, organizaciniai reikalai;
 23. teikia informaciją atsakingoms institucijoms apie vengiančius mokytis arba gimnazijos nelankančius vaikus ir imasi reikiamų poveikio priemonių;
 24. bendradarbiauja su Tytuvėnų miesto seniūnija, Tytuvėnų apylinkių seniūnija, Tytuvėnų kultūros centru, policija, Regioniniu parku, Tytuvėnų bendruomene, Tytuvėnų piligrimų centru, Tytuvėnų Šv. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčia, Tytuvėnų ir Pagryžuvio bibliotekomis, Kelmės Vaikų teisių apsaugos tarnyba, Kelmės rajono pedagogine psichologine tarnyba, Tytuvėnų lopšeliu – darželiu. Atsakinga už ryšius su visuomene;
 25. dalyvauja rengiant projektus;
 26. dalyvauja mokytojų tarybos, Gimnazijos tarybos posėdžiuose, administracijos ir kt. pasitarimuose, rengia pranešimus, pasisakymus;
 27. teikia siūlymus gimnazijos veiklos, išteklių panaudojimo, edukacinių aplinkų kūrimo, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir kitais klausimais;
 28. planuoja, derina ir organizuoja gimnazijos renginius, poilsio vakarus;
 29. rūpinasi socialinės, specialiosios pedagoginės – psichologinės pagalbos mokiniams teikimu, prižiūri specialiojo pedagogo – logopedo veiklą, atsakinga už darbą su specialiųjų poreikių vaikais;
 30. tvarko pradinio išsilavinimo apskaitos bylą;
 31. atsako už kultūrinės – pažintinės veiklos organizavimą, vykdymo apskaitą, lėšų, skirtų kultūrinei – pažintinei veiklą tikslingą panaudojimą;
 32. vykdo pedagogų saugaus darbo instruktavimus (įvadinius, darbo vietoje, periodinius ir kt.), traumų ugdymo procese ir darbe apskaitą, organizuoja prevencinius pokalbius šiais klausimais. Atsako už darbuotojų supažindinimą su darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, mokinių supažindinimą su saugaus elgesio instruktažais;
 33. direktoriui išvykus į komandiruotę, seminarus, kursus, susirgus, atostogaujant tampa atsakinga už visą gimnazijos veiklą, dokumentų (veiklos, finansinių ir kt.) ruošimą ir pasirašymą, gimnazijos atstovavimą kitose institucijose;
 34. vykdo kitus gimnazijos direktorės žodinius ir raštiškus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti gimnazijos veiklos tikslai.

Atgal 

 
Kontaktai

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija
Biudžetinė įstaiga
S. Romerienės g. 4A
86486 Tytuvėnai,
Kelmės rajonas

Įstaigos kodas 190092729
Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 56273
El. paštas
tytuvenu.gimnazija@gmail.com

Darbo laikas:

Pirmadienis    700 – 1700
Antradienis    700 – 1700
Trečiadienis   700 – 1700
Ketvirtadienis 700 – 1700
Penktadienis  700 – 1700

E. Dienynas
Reklaminis skydelis
Olweus
Reklaminis skydelis
STEM
Reklaminis skydelis
Dabar lankosi
Mes turime 39 svečius online