Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Įvykę konkursai

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos Pagryžuvio ikimokyklinio-pradinio ugdymo skyriuje nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. bus reikalingas ikimokyklinės grupės auklėtojo padėjėjas (0,5 etato, darbo laikas nuo 8 val. iki 12 val.). Pareigybės lygis – C.

Reikalavimai:

ne mažesnis kaip vidurinis išsilavinimas, gebėjimas dalykiškai bendrauti su vaikais ir suaugusiais, sutarti su kitais gimnazijos darbuotojais.

Pretendentas iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. 13 val. pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą.

Pokalbis dėl priėmimo į darbą vyks 2017 m. rugpjūčio 31 d. 101 kabinete (direktorės kabinetas) individualiai su pretendentais suderintu laiku. Pokalbio metu pretendentas turės prisistatyti, atsakyti į užduotus klausimus.

Kontaktinis telefonas pasiteirauti – 8 (427) 56273.

Primta Lina Abada


Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijai nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. bus reikalingas biologijos mokytojas (-a) (pilnas darbo krūvis). Pareigybės lygis – A2.

 Reikalavimai:

aukštasis universitetinis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija, specializacija – biologija, gebėjimas dirbti su informacinėmis technologijomis.

Pretendentas iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. 13 val. pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą.

Pokalbis dėl priėmimo į darbą vyks 2017 m. rugpjūčio 31 d. 101 kabinete (direktorės kabinetas), individualiai su pretendentais suderintu laiku. Pokalbio metu pretendentas turės prisistatyti, atsakyti į užduotus klausimus.

Kontaktinis telefonas pasiteirauti – 8 (427) 56273.

Priimta Irena Banevičiūtė


Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos Pagryžuvio ikimokyklinio-pradinio ugdymo skyriuje nuo 2017 m. balandžio 24 d. bus reikalingas valytojas (1 etatas, darbo laikas 40 savaitinių val.).

Pareigybės lygis - D

Reikalavimai:

gebėjimas savarankiškai dirbti;

gebėjimas dirbti komandoje su kitais aptarnaujančio personalo darbuotojais.

Išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai netaikomi.

Valytojo funkcijos:

užtikrinti tvarką ir švarą priskirtose patalpose; žinoti ir vykdyti vidaus tvarkos taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, darbo higienos reikalavimus, darbo su valymo, dezinfekavimo (cheminėmis) medžiagomis instrukcijas; atlikti kitus nenuolatinio pobūdžio darbus, paskirtus direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo ugdymui.

Pretendentas iki 2017 m. balandžio 21 d. 12 val. pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Gyvenimo aprašymą.

Pokalbis dėl priėmimo į darbą vyks 2017 m. balandžio 21 d. 12 val. 101 kabinete (direktorės kabinetas). Pokalbio metu pretendentas turės prisistatyti, atsakyti į užduotus klausimus.

Kontaktinis telefonas pasiteirauti – 8 (427) 56273.

Direktorė Irma Stankuvienė

 Priimta Algima Šinušienė.


Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija skelbia konkursą į laisvą direktoriaus pavaduotojo (-os) ūkio reikalams darbo vietą

Pareigybė – direktoriaus pavaduotojas (-a) ūkio reikalams.

Darbo laiko trukmė – 1 etatas, 40 val. per savaitę.

Tarifinio atlyginimo koeficientas – 14 bazinės mėnesinės algos dydžio.

Reikalavimai:

Aukštasis arba jam prilyginamas (iki 1995 m. aukštesnysis) išsilavinimas.

Gerai mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

Būti pareigingu, darbščiu, iniciatyviu, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams privalo žinoti darbų saugą reglamentuojančius dokumentus, elektrosaugos, krovinių kėlimo rankomis, priešgaisrinės saugos, aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis taisykles.

Privalumas: darbų saugos specialisto pažymėjimas.

Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams darbo funkcijos:

 1. Vykdo gimnazijos (pagrindinio, II korpuso, sporto salės), Pagryžuvio pastatų, materialinių vertybių techninės būklės priežiūrą, apsaugą ir priešgaisrinę saugą. Pildo pastatų techninius pasus ir pastatų priežiūros žurnalus;
 2. Vykdo nepedagoginio personalo veiklos stebėseną, organizuoja susirinkimus, aptarnaujančio personalo darbą, paskirsto darbo plotus ir funkcijas;
 3. Sudaro aptarnaujančio personalo darbo ir atostogų grafikus bei pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 4. Vykdo aptarnaujančio personalo saugaus darbo instruktavimus (įvadinius, darbo vietoje, periodinius ir kt.), mokymus, traumų darbe apskaitą, organizuoja prevencinius pokalbius šiais klausimais. Atsako už darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų parengimą ir darbuotojų supažindinimą su jomis;
 5. Vykdo sanitarinę ir higieninę gimnazijos patalpų ir aplinkos priežiūrą, organizuoja aplinkos tvarkymo ir ūkio darbus;
 6. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos, gimnazijos statinių priežiūros komisijos darbe;
 7. Atsako už viešuosius pirkimus: tvarko viešųjų pirkimų dokumentus, atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas;
 8. Atsako už civilinės saugos plano, ekstremalių situacijų prevencijos priemonių plano parengimą ir įgyvendinimą;
 9. Veda materialinių vertybių apskaitą ir organizuoja jų remontą bei inventorizaciją, atsako už jų saugumą;
 10. Atsako už mokyklinio autobuso techninės būklės priežiūros savalaikį organizavimą;
 11. Organizuoja mokomųjų kabinetų, įrenginių įžeminimo varžos patikrinimą, elektros ūkio, katilinės, II korpuso, sporto salės, Pagryžuvio skyriaus šilumos mazgų priežiūrą;
 12. Dalyvauja priimant į darbą aptarnaujančio personalo darbuotojus ir sudarant su jais darbo sutartis;
 13. Aprūpina ugdymo procesą mokymo ir techninėmis priemonėmis;
 14. Aprūpina aptarnaujantį personalą asmeninėmis apsaugos ir darbo priemonėmis, veda jų išdavimo apskaitą;
 15. Rengia finansinės - ūkinės veiklos ir materialinio aprūpinimo programą;
 16. Teikia siūlymus ūkinės veiklos, edukacinių aplinkų kūrimo ir kitais klausimais. Kartu su gimnazijos direktoriumi, vyr. buhalteriu planuoja ir derina einamojo ir kapitalinio remonto darbus, atsako už jų kokybę;
 17. Vykdo kitus gimnazijos direktoriaus žodinius ir raštiškus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti gimnazijos veiklos tikslai.

Pretendentai iki 2017 m. sausio 27 d. 14 val. pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą (CV);
 5. Pažymėjimus (darbų saugos, vairuotojo)
 6. Rekomendacijas iš ankstesnių darboviečių (jeigu tokias turi).

Konkursas vyks 2017 m. sausio 30 d. 10 val. 101 kab. (direktorės kab.)

Informacijos teirautis tel. 8 (427) 56273.

Dokumentai priimami Tytuvėnų gimnazijos I aukšte 101 kab. (sekretorės kab.).

(S. Romerienės 4A, Tytuvėnai, Kelmės raj.)

 Konkurso laimėtoja – Laima Rekštienė


Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijai nuo 2017 m. sausio 10 d. bus reikalingas matematikos mokytojas (-a) (pilnas darbo krūvis)

Reikalavimai:

aukštasis universitetinis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija, specializacija – matematika, gebėjimas dirbti su informacinėmis technologijomis.

Pretendentas iki 2016 m. gruodžio 30 d. 15 val. pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą.

Pokalbis dėl priėmimo į darbą vyks 2017 m. sausio 3 d. 101 kabinete (direktorės kabinetas), individualiai su pretendentais suderintu laiku. Pokalbio metu pretendentas turės prisistatyti, atsakyti į užduotus klausimus.

Kontaktinis telefonas pasiteiravimui – 8 (427) 56273.

Priimta Lina Zaleckienė


 

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijai nuo 2017 m. sausio 10 d. bus reikalingas fizikos mokytojas (-a) (pilnas darbo krūvis)

 Reikalavimai:

aukštasis universitetinis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija, specializacija– fizika, gebėjimas dirbti su informacinėmis technologijomis.

Pretendentas iki 2016 m. gruodžio 30 d. 15 val. pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą.

Pokalbis dėl priėmimo į darbą vyks 2017 m. sausio 3 d. 101 kabinete (direktorės kabinetas), individualiai su pretendentais suderintu laiku. Pokalbio metu pretendentas turės prisistatyti, atsakyti į užduotus klausimus.

Kontaktinis telefonas pasiteirauti – 8 (427) 56273.

Priimti Sigitas Tvaskūnas ir Reda Petrilionienė


 

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijai nuo 2016 m. spalio 21 d. bus reikalinga valytoja (1 etatas, darbo laikas 40 savaitinių val.)

Reikalavimai:

ne mažesnis kaip pagrindinis išsilavinimas; gebėjimas savarankiškai dirbti, gebėjimas dirbti komandoje su kitais aptarnaujančio personalo darbuotojais.

Valytojos funkcijos:

užtikrinti tvarką ir švarą priskirtose patalpose; žinoti ir vykdyti vidaus tvarkos taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, darbo higienos reikalavimus, darbo su valymo, dezinfekavimo (cheminėmis) medžiagomis instrukcijas; atlikti kitus nenuolatinio pobūdžio darbus, paskirtus direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams ir kt.

Pretendentas iki 2016 m. spalio 19 d. 15 val. pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą.

Pokalbis dėl priėmimo į darbą vyks 2016 m. spalio 20 d. 9 val. 101 kabinete (direktorės kabinetas). Pokalbio metu pretendentas turės prisistatyti, atsakyti į užduotus klausimus.

Kontaktinis telefonas pasiteirauti – 8 (427) 56273.

Priimta Audronė Snitkienė


 

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijai nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. bus reikalingas budėtojas (0,5 etato, darbo laikas nuo 730 val. iki 1130 val.)

Reikalavimai:

ne mažesnis kaip vidurinis išsilavinimas; gebėjimas savarankiškai dirbti, dalykiškai bendrauti su lankytojais, sutarti su kitais gimnazijos darbuotojais.

Budėtojo funkcijos:

užtikrinti tvarką ir švarą 1 aukšte, išduoti nemokamo maitinimo talonus ir vesti jų apskaitą, išduoti raktus nuo kabinetų mokytojams, registruoti į gimnaziją ateinančius pašalinius asmenis ir kt.

Pretendentas iki 2016 m. rugpjūčio 30 d. 15 val. pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą.

Pokalbis dėl priėmimo į darbą vyks 2016 m. rugpjūčio 31 d. 9 val. 101 kabinete (direktorės kabinetas). Pokalbio metu pretendentas turės prisistatyti, atsakyti į užduotus klausimus.

Kontaktinis telefonas pasiteirauti – 8 (427) 56273.

Priimta Rasa Bajerkevičienė


 

Skelbiamas konkursas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms (0.75 et.) užimti nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. (neterminuota darbo sutartis)

1. Darbo pobūdis: sudaryti 5-8, I-IV gimnazinių klasių pamokų tvarkaraščius; daryti tvarkaraščio pakeitimus; vykdyti e. dienyno diegimą ir jo veikimo priežiūrą; dalyvauti rengiant gimnazijos metinį ir strateginį veiklos planą; vykdyti mokytojų ir klasės auklėtojų veiklos stebėseną; komplektuoti 1-8, I-IV klases; prižiūrėti, kad būtų sudarytos sutartys su mokiniais, kontroliuoti mokinių kaitą, operatyviai teikti informaciją mokinių registrui; vykdyti mokinių registro ir pedagogų duomenų bazės priežiūrą ir koordinavimą; rengti statistines ataskaitas; vadovauti dokumentų ekspertų komisijai; įrašų teisingumo išsilavinimo dokumentuose patikrinimo komisijai; trumpalaikio ir ilgalaikio turto, medžiagų nurašymo komisijai; organizuoti 5-8, I-IV gimnazinių klasių mokytojų tarifinių sąrašų sudarymą; vesti pavaduojamų pamokų apskaitą ir pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraščius (išskyrus pradinių klasių mokytojų ir Meno skyriaus mokytojų); dirbti su sistema ,,Keltas“; dalyvauti rengiant projektus; dalyvauti mokytojų tarybos, Gimnazijos tarybos posėdžiuose, administracijos ir kt. pasitarimuose, rengti pranešimus, pasisakymus; teikti siūlymus gimnazijos veiklos, išteklių panaudojimo, edukacinių aplinkų kūrimo, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir kitais klausimais; vykdyti kitus gimnazijos direktoriaus žodinius ir raštiškus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti gimnazijos veiklos tikslai.

2.  Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

2.1.  Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją.

2.2.  Turėti ne mažesnį kaip 5 metų nepertraukto pedagoginio darbo stažą mokykloje ir ne mažiau kaip 1 metų vadovavimo žmonių grupei patirtį.

2.3.  Gerai mokėti lietuvių kalbą.

2.4.  Gerai mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

2.5.  Išmanyti: švietimo politiką, gimnazijos veiklą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus; darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas; dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą.

2.6.  Mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą.

2.7.  Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.

3.  Pretendentas privalo pateikti:

3.1.  Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

3.2.  Asmens tapatybę, išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.

3.3.  Gyvenimo aprašymą.

3.4.  Užpildytą pretendento anketą (pildoma vietoje).

3.5.  Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės.

3.6.  Rekomendacija (-os) iš buvusių darboviečių (jei pretendentas turi).

4.  Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku ir pateikiamos dokumentų kopijos, dokumentų originalai turi būti pateikti atvykus į atranką.

5.  Dokumentai priimami nuo konkurso paskelbimo dienos iki 2016 m. liepos 11 d., darbo dienomis nuo 8.00-12.00 ir 12.30–16.00 val. gimnazijos 101 kab.,
adresu: S. Romerienės g.4A, Tytuvėnai, Kelmės r. Dokumentų priėmimo pabaiga – 2016 m. liepos 11 d. 16 val.

6.  Konkursas pokalbio būdu (testas) vyks 2016 m. liepos 12 d. 10 val. 101 kab. (direktorės kab.)

 7.  Kontaktinis telefonas pasiteirauti – 8 (427) 56273.

Informacija apie konkursą paskelbta 2016-06-10.

Konkurso laimėtoja – Daiva Hinz


Skelbiama atranka istorijos mokytojo pareigoms (6 savaitinės kontaktinės valandos) užimti nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. (2 val. – 5 kl.; 2 val. – III gimnazijos klasėje; 2 val. – IV gimnazijos klasėje). Terminuota darbo sutartis (2016–2017 m. m.)

Reikalavimai:

aukštasis universitetinis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija, specializacija – istorija;

gebėjimas dirbti su informacinėmis technologijomis.

Pretendentas iki 2016 m. liepos 11 d. 16 val. pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą.

Pokalbis dėl priėmimo į darbą vyks 2016 m. liepos 12 d. 12 val. 101 kabinete (direktorės kabinetas). Pokalbio metu pretendentas turės prisistatyti, atsakyti į užduotus klausimus.

Kontaktinis telefonas pasiteirauti – 8 (427) 56273.

Informacija apie konkursą paskelbta 2016-06-10.

Priimtas Evaldas Butkus

 
Kontaktai

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija
Biudžetinė įstaiga
S. Romerienės g. 4A
86486 Tytuvėnai,
Kelmės rajonas

Įstaigos kodas 190092729
Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 56273
El. paštas
tytuvenu.gimnazija@gmail.com

Darbo laikas:

Pirmadienis    700 – 1700
Antradienis    700 – 1700
Trečiadienis   700 – 1700
Ketvirtadienis 700 – 1700
Penktadienis  700 – 1700

E. Dienynas
Reklaminis skydelis
Olweus
Reklaminis skydelis
STEM
Reklaminis skydelis
Dabar lankosi
Mes turime 14 svečius online